Chi tiết tin
Quay lại

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình GDMN

Ngày 14/06/2016, 15:11
Chương trình Giáo dục mầm non là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước, đồng thời là căn cứ để đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non có chất lượng.
PHẦN MỘT: MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON; YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP; ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON

          Giáo dục mầm non là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tháng tuổi (Điều 21 - Luật Giáo dục, 2005).

Mục tiêu của giáo dục mầm non  là giúp trẻ em phát triển về