Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 20/05/2019
Sáng: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Làm báo cáo phân loại công chức.
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Làm báo cáo thành tích cá nhân.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Học lớp trung cấp chính trị.
Chiều: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Làm báo cáo thành tích cá nhân .
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Làm báo cáo thành tích cá nhân.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Duyệt hồ sơ.
Thứ 3 - Ngày 21/05/2019
Sáng: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Chuẩn bị hồ sơ duyệt chỉ tiêu.
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Chuẩn bị hồ sơ duyệt chỉ tiêu.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Học lớp trung cấp chính trị.
Chiều: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Chấm SKKN.
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Chuẩn bị hồ sơ duyệt chỉ tiêu.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Học lớp trung cấp chính trị.
Thứ 4 - Ngày 22/05/2019
Sáng: - Ban giám hiệu duyệt chỉ tiêu tại trường THCS Thới Hòa.
Chiều: - Ban giám hiệu duyệt chỉ tiêu tại trường THCS Thới Hòa.
Thứ 5 - Ngày 23/05/2019
Sáng: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Làm báo cáo thành tích trường.
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Làm báo cáo cá nhân.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Làm báo cáo cá nhân
Chiều: - Hiệu trưởng Ngô Thị Xuân Thủy, Làm báo cáo thành tích trường.
- Phó hiệu trưởng Mai Thị Lệ, Làm báo cáo cá nhân.
- Phó hiệu trưởng Trương Thị Nhàn, Làm báo cáo cá nhân
Thứ 6 - Ngày 24/05/2019
Sáng: - Ban giám hiệu, Xét thi đua ken thưởng cuối năm.
Chiều: - Ban giám hiệu, Xét thi đua ken thưởng cuối năm.
Thứ 7 - Ngày 25/05/2019
Chưa có lịch công tác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?